THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2018 - 2019
03/08/2018

KY15DH-YH2.xls

XN16DH-XN1.xls

XN16DH-XN2.xls

XN17DH-XN1.xls

XN17DH-XN2.xls

XN17DH-XN3.xls

Khoa Xét nghiệm Y học thông báo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2018-2019

Đây là thời khóa biểu tổng của 01 học kì

Lớp cập nhật

Các bạn học lại có thể dựa trên tkb của các lớp để đăng ký trả nợ môn.

 

Từ khóa:
Top