THỜI KHÓA BIỀU HK1 NĂM 2018 - 2019
03/08/2018

KY15LT2-XN1.xls

XN16LT1-XN1.xls

XN16LT2-XN1.xls

XN16LT2-XN2.xls

XN16LT3-XN1.xls

XN17LC2-XN1,2.xls

XN17LC3-XN1.xls

XN17LT1-XN1.xls

XN17LT1-XN2.xls

XN17LT2-XN1,2.xls

Khoa Xét nghiệm Y học thông báo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2018-2019

Đây là thời khóa biểu tổng của 01 học kì

Lớp cập nhật

Các bạn học lại có thể dựa trên tkb của các lớp để đăng ký trả nợ môn.

Từ khóa:
Top