THÔNG BÁO
10/12/2018

THÔNG BÁO

KHOA XÉT NGHIỆM THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “ Vi khuẩn đa kháng”

Thời gian tham dự: 8h30-11h30 ngày 27/12/2018

                                        Địa điểm :  HỘi trường lầu 5- 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh. Quận Tân Phú

Sinh viên tham dự đầy đủ

 

Từ khóa:
Top