DANH SÁCH CẤM THI VÀ HỌC LẠI THI LẠI T06,T07/2018 ( HỆ CHÍNH QUY )
08/06/2018

GIAI PHAU BENH 2. KY15DH-YH1,HL. 20.06.18.pdf

GIAI PHAU BENH 2. KY15DH-YH2, HL. 20.06.18.pdf

HOA SINH 3. KY15DH-YH1. 18.06.18.pdf

HOA SINH 3. KY15DH-YH2, HL. 18.06.18.pdf

TAM LY Y HOC- DAO DUC Y HOC. XN17DH-XN1. 20.06.18.pdf

TAM LY Y HOC- DAO DUC Y HOC. XN17DH-XN2. 20.06.18.pdf

TRUYEN MAU. KY15DH-YH1. 22.06.18.pdf

XAC SUAT THONG KE Y HOC. XN17DH-XN2. 23.06.18.pdf

XAC SUAT THONG KE Y HOC. XN17DH-XN3. 23.06.18.pdf

XAC SUAT THONG KE Y HOC. XN17DH-XN1. 23.06.18.pdf

NGOAI CO SO. XN16DH-XN1. 18. 06. 18.pdf

KY SINH TRUNG 3. KY15DH-YH1. 29.06.18.pdf

KY SINH TRUNG 3. KY15DH-YH2. 29.06.18.pdf

To chuc y te. KY15CD-YH1, Hoc lai. 30.06.18.pdf

To chuc y te. KY15DH-YH2. 06.07.2018. N1.pdf

To chuc y te. KY15DH-YH2. 06.07.2018. N2.pdf

To chuc y te. KY15DH-YH2. 06.07.2018. N3.pdf

Tam ly y hoc- Dao duc y hoc. XN17DH-XN3 (1-30). 06.07.2018.pdf

Tam ly y hoc- Dao duc y hoc. XN17DH-XN3 (31-Het). 06.07.2018.pdf

Ngoai co so. XN16DH-XN2. 10.07.2018.xls

Ly thuyet tong hop. KY14DH-YH1 (1-40). 12.07.2018.xls

Ly thuyet tong hop. KY14DH-YH1 (41-Het). 12.07.2018.xls

Ly thuyet tong hop. KY14DH-YH2 (1-40). 12.07.2018.xls

Ly thuyet tong hop. KY14DH-YH2 (41-Het). 12.07.2018.xls

Ly thuyet tong hop. KY15CD-YH1. 12.07.2018.xls

SINH LY BENH-MIEN DICH. XN16DH-XN1 (1-45). 13.07.2018.xls

SINH LY BENH-MIEN DICH. XN16DH-XN1 (46-HET). 13.07.2018.xls

SINH LY BENH-MIEN DICH. XN16DH-XN2. 13.07.2018.xls

SUC KHOE MOI TRUONG. KY15CD-YH1. HOC LAI. 16.07.2018.xls

SUC KHOE MOI TRUONG. XN16DH-XN1 (1-35). 16.07.2018.xls

SUC KHOE MOI TRUONG. XN16DH-XN1 (36-65). 16.07.2018.xls

SUC KHOE MOI TRUONG. XN16DH-XN1. KY15CD-YH1. 16.07.2018.xls

SUC KHOE MOI TRUONG. XN16DH-XN2 (1-35). 16.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN1 (1-35). 30.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN1 (36-70). 30.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN1,2. HOC LAI. 30.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN2 (1-35). 30.07.2018.xls

 

 

 

 

 

 

 

 


Từ khóa:
Top