DANH SACH CẤM THI VÀ HỌC LẠI, THI LẠI T6/T7/2018 ( HỆ LIÊN THÔNG )
08/06/2018

GIAI PHAU BENH 2.XN17LT1-XN2.XN17LC3-XN1.HL.170618.pdf

VI SINH 1. XN17LT1-XN1.XN16LT3-XN1.HL.170618.pdf

Y SINH HOC PHAN TU. KY15LT1-XN1.XN17LC1-XN1. HL.170618.pdf

SINH LY BENH-MD- XN17LT2-XN1. 30.06.18.pdf

SINH LY BENH-MD- XN17LT2-XN2 (1-40). 30.06.18.pdf

SINH LY BENH-MD- XN17LT2-XN2 (41- HẾT). 30.06.18.pdf

An toan sinh hoc. XN17LT1-XN2 (1-30). 07.7.2018.xls

An toan sinh hoc. XN17LT1-XN2 (31- Het). 07.7.2018.xls

Chong nhiem khuan benh vien. KY15LT1-XN1 (1-30). 07.07.2018.xls

Chong nhiem khuan benh vien. KY15LT1-XN1 (31-Het). 07.07.2018.xls

Chong nhiem khuan benh vien. XN17LC1-XN1. 07.07.2018.xls

GIAI PHAU HOC. XN17LT2-XN3 (1-30). 07.07.2018.xls

GIAI PHAU HOC. XN17LT2-XN3 (30-Het).HL. 07.07.2018.xls

Ly thuyet tong hop. XN17LC1-XN1. 15.07.2018.xls

SINH HOC VA DI TRUYEN. XN17LT2-XN3 (1-30). 15.07.2018.xls

SINH HOC VA DI TRUYEN. XN17LT2-XN3 (31-HET). 15.07.2018.xls

TO CHUC Y TE. XN16LT3-XN1. 15.07.2018.xls

TO CHUC Y TE. XN17LT1-XN1. 15.07.2018.xls

XAC SUAT THONG KE Y HOC. XN17LT1-XN2 (1-30). 15.07.2018.xls

XAC SUAT THONG KE Y HOC. XN17LT1-XN2 (31-HET). 15.07.2018.xls

SINH LY. XN17LT2-XN1. 14.07.2018.xls

SINH LY. XN17LT2-XN2 (1-40). 14.07.2018.xls

SINH LY. XN17LT2-XN2 (41-HET). 14.07.2018.xls

HOA SINH. XN17LC2-XN1. 29.07.2018.xls

HOA SINH. XN17LC2-XN2. 29.07.2018.xls

AN TOAN SINH HOC. XN16LT3-XN1. 29.07.2018.xls

AN TOAN SINH HOC. XN17LT1-XN1. 29.07.2018.xls

TRUYEN MAU. KY15LT2-XN1 (1-30). 22.07.2018.xls

TRUYEN MAU. XN16LT1-XN1 (1-35). 22.07.2018.xls

TRUYEN MAU. XN16LT1-XN1 (36-70). 22.07.2018.xls

TRUYEN MAU. XN16LT1-XN1.KY15LT2-XN1 (31-Het). 22.07.2018.xls

HOA SINH 4. KY15LT1-XN1 (1-30). 22.07.2018.xls

HOA SINH 4. KY15LT1-XN1 (31-HET).Hoc lai. 22.07.2018.xls

NGOAI CO SO. XN17LT2-XN1. 21.07.2018.xls

NGOAI CO SO. XN17LT2-XN2. 21.07.2018.xls

SUC KHOE MOI TRUONG. XN17LC3-XN1. 22.07.2018.xls

SUC KHOE MOI TRUONG. XN17LT2-XN3. 22.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN17LC3-XN1. 29.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN17LT2-XN1. 29.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN17LT2-XN2. 29.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN1 (1-35). 30.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN1 (36-70). 30.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN1,2. HOC LAI. 30.07.2018.xls

GIAI PHAU BENH 1. XN16DH-XN2 (1-35). 30.07.2018.xls

Từ khóa:
Top